Сподели Квартала

Местоположение: София

Година: 2016

Екип: Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Марина Матева (като част от екипа на Съюз на урбанистите в България)

Партньори: Съюз на урбанистите в България, Район Средец на Столична Община, Сдружение ИГРАД, Сдружение Трансформатори, Асоциация на студентите по урбанизъм в България

Статус: Завършен

 

 


Сподели Квартала


Проектът „Сподели Квартала“ („Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София“. Улица „Цар Иван Асен II“ и ж.к. „Яворов“) попада в административните граници на район „Средец“ и се намира в непосредствена близост до централната градска част на София. Той е  иницииран от Съюза на урбанистите в България в партньорство с район Средец на СО, сдружение ИГРАД, сдружение Трансформатори и Асоциация на студентите по урбанизъм в България. Общата цел на проекта е от една страна да проучи, изяви и подчертае идентичността и уникалността на емблематично за град София пространство, отчитайки нуждите на местната  общност, а от друга – да създаде иновативен аналитичен и приложен модел за развитие на градската среда с широко гражданско участие. Тази цел се постига чрез прилагането на методологията на Ян Геел за изследване на публичните пространства и публичния живот и задълбочени изследвания на разнообразни аспекти на градската среда. Резултатът от проекта е изработения Съвместен план за действие за бъдещо развитие на територията и Препоръки за пространствено развитие на територията, включително три сценария за развитие на улица „Цар Иван Асен II“. Те бяха разработени съвместно с местната общност, базирани на три концепции – (1) традиционна улица, (2) споделена улица и (3) пешеходна улица.

„Сподели Квартала“ представя нов за българската устройствена практика модел, като подчертава ключовата роля на малкия мащаб и участието на общността в най-ранен етап от планирането.

Можете да научите повече за проекта и да разгледате финалния доклад на уеб-страницата на Съюз на урбанистите в България.