София Тех Парк

Местоположение: София

Година: 2016/2017

Екип: Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Силвия Чакърова, Марина Матева, Галя Алексова и Павел Янчев

Партньори: А и А Архитекти, Urbanviva, DontDIY, Архитектоника Студио

Статус: Завършен


Генерален план и указания за проектиране на бъдещи обекти в София Тех Парк


Визия

Основната концепция за пространствено развитие на София Тех Парк е активиране на креативни мрежи – пространствени връзки между различните ползватели на парка и насърчаване на взаимодействията помежду им.

Принципи

  • Създаване на привлекателна за работа и отдих среда, чрез разполагане на високите сгради в периферията и обособяване на публични пространства и по-ниско застрояване в сърцето на територията
  • Изграждане на достъпна среда в сградите и публичните пространства
  • Създаване на благоприятни условия за пешеходно и велосипедно движение
  • Формиране на мрежа от споделени улични пространства
  • Насърчаване на плавен преход от споделени към частни пространства, като част от площите в партерите се третират като продължение на публичната среда. В партерите и вътрешните дворни пространства се оформят места за заведения, експозиционни площи, озеленяване и кътове за отдих
  • Използване на покривите на сградите като допълнителна паркова среда с места за събирания, за спортни и други дейности
  • Свързване на поливните системи, инсталациите на парковото и вътрешноуличното осветление на новоизграждащите се обекти към общ център на управление за контрол на потребяваните ресурси чрез използване на системи за автоматизация и управление, позволяващи анализ и оценка на работата на различните инсталации
  • Отреждане на минимум 30% от отдаваемата офисна площ на новите административни сгради за ползване от високотехнологични или средно-високотехнологични компании с дейности в приоритетните области на София Тех Парк

Всички материали към генералния план и указанията за проектиране можете да разгледате тук: