Силистра

Местоположение: Силистра

Година: 2013

Екип: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Стела Калоянова, Елена Иванова, Марина Матева

Партньори: Обединение Урбан Дизайн (Иво Петров Архитекти и Фортис Фасилити)

Статус: Конкурс – спечелена втора награда


Силистра – Споделена градска среда


Значим елемент от проекта e използваната от екипа методология за изследване на публичните пространства и публичния живот като инструмент за анализ и оценка на съществуващата застроена среда. Този подход ни помогна да разберем както съществуващите процеси, така и да предвидим среда, която да приюти бъдещия публичен живот.

Визия:

Улиците „Симеон Велики” и „Добруджа” и прилежащите към тях междублокови пространства като жизнени места, насърчаващи активни социални взаимоотношения.

Основни цели на проектното предложение са:

 • осигуряване на пространствени условия за стимулиране на пешеходно движение
 • намаляване на транзитния трафик, преминаващ по улиците „Симеон Велики“ и „Добруджа“
 • увеличаване на дела на пасивните дейности (прекарване на време в публичните пространства под формата на седене на пейка, седене в заведение и др.)
 • стимулиране на велосипедното движение
 • оптимизиране на уличния профил и обособяване на самостоятелни ленти за велосипедното движение
 • създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение
 • създаване на мрежа от публични пространства по протежение на улиците „Симеон Велики“ и „Добруджа“ и навлизащи във вътрешните междублокови пространства
 • възстановяване на представителните и рекреационни функции на площад „Албена“
 • обновяване на междублоковите пространства – организиране на места за паркиране, обновяване на озеленяване и обособяване на площадки за игра за различни възрастови групи
 • визуално подчертаване на подходите между улиците „Симеон Велики“ и „Добруджа“ и междублоковите пространства

Пространствена стратегия:

 • Дефиниране на определени зони със специфични характеристики и подход към всяка една от тях
 • Оптимизиране на уличния профил и обособяване на велосипедното движение в самостоятелни ленти
 • Създаване на „споделено публично пространство“ от кръстовището на пазара (улиците „Симеон Велики” и „Шар планина”) до хотел „Данубе“, в което приоритет са пешеходното и велосипедното движение, като в същото време е допустимо преминаването с ниска скорост и краткотрайният престой на автомобили
 • Възстановяване на представителните функции на площад „Албена“ и създаване на места, които хората от околните жилищни територии да използват за игра, спорт и отдих
 • Обновяване на междублоковите пространства и организация на местата за паркиране, озеленяване и площадки за игра за различни възрастови групи
 • Визуално подчертаване на подходите между улиците „Симеон Велики” и „Добруджа” и междублоковите пространства
 • Запазване на старата и добавяне на нова висока дървесна растителност и подчертаване на подходите към междублоковите пространства с елементи на озеленяването; разширяване на прилежащите зелени площи около дървесната растителност по улиците „Симеон Велики” и „Добруджа”
 • Стилово уеднаквяване на елементите на градското обзавеждане и използване на системи за соларно осветление
 • Създаване на паркинги около пазара, по ул. „Славянска” и използване на изградения вече такъв зад хотел „Данубе” за сметка на паркирането в споделеното пространство