Бул. „Патриарх Евтимий“

Местоположение: София

Година: 2017

Екип: Нурхан Реджеб, Маялен Ланда Ореги, Павел Янчев, Силвия Чакърова, Деспина Кънева, Галина Алексова

Статус: Идейно проучване

 


Идейно проучване за изграждане на велоалея по бул. „Патриарх Евтимий“, гр. София


Мотивация

Мотивацията за проучването за изграждане на велоалея по бул. „Патриарх Евтимий“ е продиктувано от заявките на Столична община за превръщане на София в град за хората и смяна на модела – с установяването на пешеходното и немоторизирано движение в централните градски части като основен приоритет в планирането и развитието на града.

Водени от добрите европейски и световни практики, с настоящото проучване екипът ни  цели да илюстрира как тази визия за развитието на града може да намери конкретно изражение в едно градско пространство. То не следва да се разглежда като завършен продукт/проект, а  като възможност за започване на обществен и професионален дебат за планиране и изграждане на публичните пространства в град София.

Обхват на разработката

Настоящото идейно проучване обхваща бул. „Патриарх Евтимий“ от кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Граф Игнатиев“ до кръстовището на бул. „Христо Ботев“, бул. „Прага“ и бул. „Генерал Скобелев“.

Съществуващо положение

Бул. „Патриарх Евтимий“ се характеризира с добра проходимост за пешеходци, като северният тротоар по протежение на улицата е с ширина над 5 м, а южният  – над 4.5 м. Лентите за движение са еднопосочни и в различните части на улицата са между 3 и 4, като на места има и обособено паркиране.

Двустранното улично озеленяване, средната етажност на застрояване от 5/6 етажа и активният партер създават публично пространство с изразена идентичност и осезаем човешки мащаб.

Основни принципи при проектиране на средата

 • Приоритизиране на пешеходното и велосипедното движение
 • Запазване на габарита на тротоара
 • Непрекъснатост на велосипедното движение
 • Отделяне на велосипедното от пешеходното и автомобилното движение
 • Осигуряване на сигурност и удобство при придвижването на всички участници в градското движение – пешеходци, велосипедисти, автомобили и градски транспорт
 • Осигуряване на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение, хора с детски колички и възрастни
 • Създаване на двустранна велоалея, съгласно добрите практики за проектиране на велоалеи по света
 • Създаване на непрекъснатост на движението на градския транспорт чрез изграждане на обособена лента за движение
 • Обособяване на допълнителни елементи на ландшафта като озеленени ивици и висока дървесна растителност
 • Етапност при изграждане на средата

Идейно предложение

Вариант 1

Вариант 1 цели по-голямо приоритизиране на пешеходното и велосипедно движение в центъра на София и ограничаване на достъпа на автомобили. Той предвижда обособяване на два пешеходни тротоара (северен – 5.2 м, южен – 4.8 м), двустранни еднопосочни велоалеи (2 м всяка), озеленяване (по 2 м от всяка страна), лента за паркиране (2.5 м), лента за движение (3 м) и бус-лента (3.5 м). Предвидено е успоредно паркиране, но при преценена целесъобразност, то може да бъде променено в паркиране под 60 градуса.

Вариант 2

Вариант 2 е компромисно решение със запазване на по-голям брой на лентите за движение за автомобили. Двустранните велоалеи (2 м) се запазват и се предвиждат две ленти за движение на автомобили (3 м), обособена бус лента (3.5 м) и лента за паркиране, която е отделена от велосипедното движение с озеленяване с цел сигурност на велосипедистите. Не се променя габарита на тротоара в различните части на улицата.

Етапност при изграждане на средата

 1. Вариант 1 може да бъде реализиран етапно, като първоначално лентата за автомобилно движение и бус-лентата могат да бъдат споделени – за автомобилно движение и градски транспорт, т.е. да не се обособява бус-лента. След определен период (2-5 години) може да бъде обособена бус-лента.
 2. Вариант 2 и Вариант 1 могат да бъдат разглеждани и като последователни етапи на един дългосрочен проект. Вариант 2 може да бъде реализиран първоначално и временно като етап 1, а Вариант 1 да бъде реализиран след определен период (2-5 години) като дългосрочен етап 2. В този случай  лентата за движение от Вариант 2 след определен период (2-5 години) може да бъде превърната в ивица за озеленяване. Трябва да се има предвид, че този вариант на етапност означава 2 ресурсоемки реконструкции на бул. “Патриарх Евтимий” в близък период от време, което трудно може да бъде обосновано и реализирано.

Презентация


Презентация на проекта, представена пред специализиран ОЕСУТ по покана на Направление „Архитектура и градоустройство“ на 26.07.2017 г.


Допълнителни материали


На 19 октомври 2017 г. екипът ни получи писмо от Направление „Архитектура и градоустройство“ относно проект „Идейно проучване за изграждане на велоалея по бул. „Патриарх Евтимий“ с искане за допълнителни материали, които разработихме в 2 варианта:

 • Решение на кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ с бул. „Христо Ботев“ – 2 варианта, разработени в мащаб 1:500;
 • Решение на кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ с ул. „Ангел Кънчев“ – 2 варианта, разработени в мащаб 1:500;
 • Решение на кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ с бул. „Витоша“, като се отчете наличието на спирка на масовия градски транспорт – 2 варианта, разработени в мащаб 1:500;

Допълнително към изискваните материали предоставихме решения на следните кръстовища, които екипът ни смята за целесъобразно да бъдат разгледани при проектиране на велоалеята по бул. „Патриарх Евтимий“:

 • Решение на кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ с ул. „Княз Борис I“ – 2 варианта, разработени в мащаб 1:500;
 • Решение на кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ с ул. „Г. С. Раковски“ – 2 варианта, разработени в мащаб 1:500;
 • Решение на кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ с ул. „Граф Игнатиев“ – 2 варианта, разработени в мащаб 1:500.

Първият вариант предвижда 1 лента за движение на автомобили, 1 BUS лента за обезпечаване на бърз и удобен масов градски транспорт, 1 лента за успоредно паркиране, улично озеленяване, 2 еднопосочни велосипедни алеи, разположени двустранно на бул. „Патриарх Евтимий“, и широки и удобни тротоари за пешеходно движение.

Вторият вариант предвижда 2 ленти за движение на автомобили, BUS лента за обезпечаване на бърз и удобен масов градски транспорт, улично озеленяване (ако се прецени за целесъобразно, едната ивица за озеленяване може да бъде заменена с успоредно паркиране), 2 еднопосочни велосипедни алеи, разположени двустранно на бул. „Патриарх Евтимий“, и широки и удобни тротоари за пешеходно движение.

Решенията на кръстовищата са разработени на база предложения от арх. Петя Донева от Сдружение „Велоеволюция“, за което благодарим на Петя за ценната помощ и на сдружението за енергията и знанията, с които работят за изграждане на качествена велосипедна инфраструктура в София и България.