ОУПО Маджарово

Местоположение: Община Маджарово

Година: 2017 – 2019

Възложител: Община Маджарово

Екип: Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Силвия Чакърова, Ирина Мутафчийска, Елена Иванова, Марина Матева, Христо Христов

Партньори: Фортис Визио, Ганимед

Статус: Завършен

 


Общ устройствен план на община Маджарово


Община Маджарово се характеризира с богата и живописна природна среда. Тя попада в централните части на Източни Родопи, като през нея преминава река Арда и се намира част от язовир „Ивайловград“. Значителен дял от територията на общината попада в екологичната мрежа Натура 2000. Тук гнезди световно застрашеният египетски лешояд, както и над 30% от белоглавите лешояди в България. Природните дадености имат важен принос за поддържане на жизнеността, привличайки посетители, любители на животните,  птиците и планините, към този обезлюдяващ район. Още от края на 70те години се наблюдават неблагоприятни демографски тенденции на намаляване на населението. Към 2017 г. в общината живеят 1716 души в 19 населени места, от които 2 обезлюдени села (Брусевци и Габерово) и 2 с население под 10 жители (Малко Попово и Голяма долина). Град Маджарово, който е център на общината, е вторият най-малък град в страната след гр. Мелник. Основен фактор за обезлюдяването на града и общината е закриването на оловно-цинковата мина Маджарово, разработена през 1958 г. и функционирала до 90те години. Поради малкия брой на млади семейства и деца в общината има само едно училище, което е със статут на защитено. Наблюдава се влошаване на състоянието на техническата инфраструктура, вкл. пътната настилка, и ограничена достъпност на места, особено към населените места с малък брой население.

В проекта на ОУПО се представят предвиждания за пространствено развитие на община Маджарово, които са формирани на база на анализа и дефинираните предизвикателства и възможности за бъдещо развитие. В концепцията се поставя фокус върху следните основни направления – Селищна мрежа, Производство /достъп до работни места/, Мобилност и достъпност, Ландшафт и озеленяване, Културно наследство и Инженерна инфраструктура, както и на тяхната пространствена и функционална обвързаност. Предвижда се опазване и развитие на обектите на културното наследство и тяхното обвързване чрез туристически маршрути. Залагат се мерки за оползотворяване на територии, предимно общинска собственост, за развитие на пчеларство и фермерство, както и дейности, свързани с отдих и спорт – наблюдение на птици, развитие на водни спортове, скаутски лагери, конни спортове и др., които да допринасят за жизнеността на района.