ОУПО Копривщица

Местоположение: Копривщица

Година: 2014/2016

Възложител: Община Копривщица

Екип: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Елена Иванова, Стела Калоянова, Марина Матева, Магдалена Кирчева, Мария Иванова

Партньори: Фортис Фасилити, АДМ Студио

Статус: Завършен

 


Общ устройствен план на община Копривщица


Главна цел на Общия устройствен план на община (ОУПО) Копривщица е създаване на оптимална пространствена и функционална структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия и при отчитане на регионалните характеристики.

ОУПО се разработва в етапите анализ и прогноза, което предопределя различните методически подходи към двете части на плана.

Поради спецификата на задачата и необходимостта от вземането на правилните решения за опазване и управление на културното наследство в град Копривщица, бяха предвидени допълнителни изследвания на ниво град, които надхвърлят нормативните изисквания за изработване на ОУПО. Този подход в научната литература е известен като „дизайн, базиран на изследвания“ (evidence based design).

Логическата рамка на разработката следва създаването на количествен и качествен анализ на процесите в устройственото планиране на общината и изграждане на реалистично проектно решение вследствие на този анализ. Предвижданията за урбанистичното развитие на община Копривщица са направени на база аналитичните проучвания и изведените предизвикателства пред развитието на отделните природни, социални, икономически и пространствени аспекти. Аналитичните проучвания позволяват точно дефиниране и обосноваване на правилата и нормативите за прилагане на плана, както и на специфичните такива за охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица“.

Концепцията за развитие на общината е свързана със съхраняване на нейните уникални природни и антропогенни характеристики (идентичността) и тяхното капитализиране на основата на културните ѝ дадености. Пространственото измерение на концепцията е свързано с усвояване на териториалните резерви в град Копривщица, без разширяване на строителната му граница, и опазване на ландшафта в границите на охранителната зона на архитектурно-историческия резерват. Фокусът върху развитието на туризма е поставен чрез утвърждаване на съществуващите и развитие на нови културно-познавателни маршрути.

Тук можете да разгледате интерактивната карта на културното наследство в Копривщица: