ОУПО Горна Малина

Местоположение: Горна Малина

Година: 2014/2016

Възложител: Община Горна Малина

Екип: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Елена Иванова, Стела Калоянова, Магдалена Кирчева

Партньори: Фортис Фасилити, АДМ Студио

Статус: Завършен


Общ устройствен план на община Горна Малина


Стратегическа цел на Общия устройствен план на община (ОУПО) Горна Малина е създаване на оптимална пространствена и функционална структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия и при отчитане на регионалните характеристики.

Логическата рамка на разработката следва създаването на количествен и качествен анализ на процесите в устройственото планиране на общината и изграждане на реалистично проектно решение вследствие на този анализ.

Предвижданията за урбанистичното развитие на община Горна Малина са направени на база аналитичните проучвания и изведените предизвикателства пред развитието на отделните природни, социални, икономически и пространствени аспекти.

Пространствена концепция за развитие е свързана с използване на капацитета на съществуващата селищна мрежа, уплътняване на територията и създаване на възможности за развитие на логистични и туристически дейности.